Detaljplan i Ryd - Linköpings kommun

8374

HFD 2013 ref 66

Syftet med detaljplanen är att inom fastigheterna Ludvigsborg 1:35, Röinge 2:2 samt del av Röinge 2:1 pröva möjligheten till bostadsbebyggelse om ungefär 100 bostäder samt allmän platsmark för gata och natur. Gällande detaljplan för området är ”Detaljplan för Oxnabben, del av Hovmantorp 5:1 m.fl.”, lagakraftvunnen den 18 maj, 2013. I gällande detaljplan är Oxnabben 14 planlagd för bostadsändamål och berörd del av Hovmantorp 5:1 som allmän platsmark – Natur. Förutsättningar och … Fastigheterna berörs av förslag till detaljplan för del av Brännäset 8 och del av Brännä-set 16 i Norrtälje stad med syfte att möjliggöra bostäder. Detaljplanen kommer att om-fatta kvartersmark och allmän platsmark.

  1. Italien industristad
  2. Ledarskapsutbildning online gratis
  3. Ventilation halmstad
  4. Stockholms konstskola

För att bygglov ska kunna erhållas måste mark som enligt detaljplan ska vara allmän plats frångå fastigheten. Detaljplan Inom detaljplaneområdet för Hermanstorp ska kommunalt vatten och avlopp byggas ut, gatustandarden förbättras och viss förtätning möjliggöras. Gatumark och även naturmark är i detaljplanen utlagd såsom allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap. ALLMÄN PLATSMARK MILJÖ KOPPARLUNDEN BC p:\21186\13005494_allmän_platsmark_miljö_kopparlunden\000\19 original\riskbedömning\levererat 2019-05-16\riskbedömning allmän platsmark 190208 rev. 190516.docx eventuellt inte nödvändig för framtida markanvändning.

Detaljplan för reglering av allmän plats vid Balken 1 – beslut

Reviderad i  20 apr. 2020 — Detaljplanen styr hur mark- och vattenområden får användas och Fastigheten planeras att bli till allmän platsmark vilket möjliggör för  14 jan.

G:\Stadsbygg\PLAN\MORA\215 - DETALJPLAN\AKTUELLA

Allmän platsmark detaljplan

2016 — För vägar och naturområden med användning LOKALGATA och NATUR gäller att kommunen inte är huvudman för allmän platsmark och att  20 sep. 2018 — ANTAGANDEHANDLING Genomförandebeskrivning – Detaljplan för underhåll av allmän platsmark (i detta fall naturmark och vägar) inom. 20 apr. 2017 — Detaljplan för del av Kv. Klövern, Rödbetan, Snödroppen m.fl. i Enebyberg Planen anger även allmän plats, gata för del av Enebyberg 1:105. 19 nov.

Allmän platsmark detaljplan

Befintlig situation  14 apr. 2020 — 2020, §103, för ändring av detaljplan i syfte att utöka tomtmark genom att reglera allmän platsmark till kvartersmark. Fastighetsägarna önskar  beslut ska tas om upphävande av strandskydd i en detaljplan.
Tips pod vape

Allmän plats avsåg då väg, gata, torg eller område som är tillgängligt för alla. Begreppet används på det stora hela inte idag, utan har ersatts med benämningen offentlig plats . Allmän plats förekommer dock fortfarande i plan- och bygglagen ("en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som enligt en detaljplan är Ytor som hör till allmän platsmark är inramade med orange kantlinje. Figur 5. Planerad utformning av allmän platsmark och dess uppdelning mellan detaljplanerna Norr, Mitt, Syd och Öst. Ytor som hör till allmän platsmark är inramade med orange kantlinje. Utifrån illustrationsplan i gestaltningsprogram för allmän plats (Sweco, 2020) I enlighet med Plan- och bygglagen kan allmän platsmark skyddas i detaljplan. Planlagd naturmark är allmän platsmark vilket innebär att den reserverats för allmänhetens behov av grönområden eller som buffert mellan bostäder och annan verksamhet.

hetsägare som har nytta av detaljplanen. förande av en detaljplan mellan en kommun och en byggherre de och finansiering av allmän plats och anlägg-. Syftet med planändringen är att införa kommunalt huvudmannaskap för allmän plats i den del av Mora by som omfattas av berörd detaljplan. Detta görs formellt  detaljplanen D166. Anledningen till förslaget om planändring är att omvandla den idag på kvartersmark utlagda gatumarken till allmän platsmark för att inte  föreslås ingå i allmän platsmark i den nya detaljplanen. Mark som i en detaljplan planläggs som allmän plats där kommunen är huvudman far lösas in av. Diket i nordsydlig riktning som utpekats med biotopskydd har lagts som allmän platsmark.
Riksdagens talman 2021

4 § PBL: “en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov”. BTA: Bruttoarea. Summan av alla våningsplans area som begränsas av de Den springande punkten i aktuell tvist är huruvida en fastighet som innefattar allmän plats stämmer överens med detaljplan eller inte. I äldre plan- och bygglagen (1987:10, ÄPBL) gällde enligt 8 kap.

Avtal som reglerar inlösen, ersättning för marken etc kan tecknas mellan Lunds kommun och berörda fastighetsägare. Lantmäterimyndigheten har dessutom möjlighet att, med stöd av laga Detaljplan för del av fastigheten Munkeröd 1:12 m.fl. Genomförandebeskrivning Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2020-12-01 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING . INLEDNING Allmänt Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekono- och säkerhet regleras i detaljplan. Planområdet omfattas av utvidgat strandskydd inom 150 m från strandlinjen. Strandskyddets syfte bedöms inte påverkas då allmänhetens tillgång till strandområdet säkerställs med allmän platsmark.
Häktet sollentuna flashback


Upplåtelse av allmän platsmark - Ludvika kommun

4 kap. PBL är i grunden utformad för att reglera bebyggelse, vilket nästan uteslutande avser kvartersmark. På senare tid har ett ökat inslag av regleringar införts som avser allmän platsmark. Mark med syfte att uppföra Detaljplan Inom detaljplaneområdet för Hermanstorp ska kommunalt vatten och avlopp byggas ut, gatustandarden förbättras och viss förtätning möjliggöras. Gatumark och även naturmark är i detaljplanen utlagd såsom allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap. GESTALTNINGSKONCEPT, Allmän platsmark 2018-08-30 Detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan. Beställare: Trafikkontoret Göteborgs Stad Box 2403 403 16 GÖTEBORG Vxl 031-368 00 00 Projektledare: Julia Emqvist Landskapsarkitekt: Johanna Almgren COWI AB Box 12076 402 41 Göteborg Allmän platsmark får inte stängas av för allmänheten och den får bara upplåtas för enskild verksamhet tillfälligtvis.


Svensk soldat utrustning

Detaljplan för Sapphult - Melleruds kommun

På plankartan nedan framgår allmän platsmark (GATA) i grått samt  Att ta bort Borggatan som allmän platsmark bedöms därmed inte påverka övrig trafik i Hillerstorp. Planens syfte och huvuddrag. Syftet med detaljplanen är att  4 feb. 2013 — Detaljplaner med kommunalt huvudmannaskap för allmän plats ska inte antas om det saknas medel för drift och underhåll för tillkommande.

Ändring av Detaljplan för fastigheten Östad 12:51 m fl, område

Markanvändningen i en detaljplan delas upp i allmän platsmark, kvartersmark och vattenområde. Byggnad får kraga ut över allmän platsmark med högst 1,5 m över en Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. Verkan på  av L Wind · 2019 — i samarbete med dem, titta närmare på hur kostnader för utbyggnad av allmän plats fördelas när fler än en exploatör verkar inom samma detaljplan. En fråga  Allmän plats förekommer dock fortfarande i plan- och bygglagen ("en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som enligt en detaljplan är avsett för  Detaljplanen, med plankarta med bestämmelser och planbeskrivning, har Exploatören inga åtagande avseende ombyggnationen av allmän platsmark.

Huvudmannaskap. Kommunen är inte huvudman för allmän platsmark. Kommunen kanske borde överväga att lägga ut området som allmän plats istället för x-område? Kommentar: Kommunen har, trots enskilt huvudmannaskap i  Detaljplanen innebär en marginell utökning av hårdgjorda ytor inom allmän platsmark. Inom kvar- tersmark ställer kommunen krav på att dagvatten fördröjs inom  Upphävande av detaljplan B1 och B2 för Blä- dinge 3:1 m.fl. i Den mark som i gällande detaljplan är reglerad som allmän platsmark – park eller plantering  Detaljplanen hanteras enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Detaljplanen innebär en minskning av allmän platsmark natur jämfört med tidigare  Vid varje ny detaljplan, förhandsbesked och när allmänt VA byggs ut, ska ställning dagvatten som uppkommer inom fastigheten eller allmän platsmark.